Polityka jakości

Dążeniem OPTA-TECH sp. z o.o. jest osiągnięcie i utrzymanie czołowej pozycji wśród przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, sprzedażą, usługami instalacji, napraw i konserwacji: urządzeń optycznych, pomocy dydaktycznych, oprogramowania i systemów rejestracji cyfrowej obrazu i mowy. Nadrzędnymi celami jakościowymi są:

 • zapewnianie klientom kompleksowych usług na coraz wyższym poziomie
 • tworzenie nowej jakości realizacji usług
 • stałe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów
 • stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu obsługi klientów, opartego na kulturze współpracy, odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu
 • dążenie do stworzenia wizerunku organizacji jako stałego, odpowiedzialnego i ciągle rozwijającego się partnera na rynku usług dla małych i średnich przedsiębiorców.

Powyższe cele będą realizowane przez:

 • unowocześnianie procesu świadczonych usług
 • stosowanie w procesie świadczenia usług zakupów materiałowych i usług od kwalifikowanych dostawców
 • ciągłe dążenie do wyeliminowania wad powstających w procesie świadczonych usług
 • podejmowanie działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących
 • doskonalenie kwalifikacji i umiejętności personelu
 • motywowanie pracowników
 • konsekwentną realizację i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

Powyższa polityka jakości jest znana i zrozumiała dla wszystkich pracowników OPTA-TECH Sp. z o.o. i poddawana przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności. Pełną odpowiedzialność za realizację niniejszej polityki jakości ponosi Prezes Zarządu, który ustala zadania i odpowiedzialności za jakość dla całego personelu oraz zapewnia niezbędne zasoby. „Jestem świadomy odpowiedzialności za realizację celów i zadań zawartych w niniejszej Polityce Jakości. Jako Prezes Zarządu deklaruję, że zarówno ja, jak i wszyscy pracownicy uznamy za priorytetowe zadania wynikające z wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przyjmuję odpowiedzialność za jego opracowanie i przestrzeganie. Deklaruję zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością.” Warszawa, dnia 04.05.2015r. Prezes Zarządu Przemysław Jaroń